Εφαρμογή

1. Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται από όλα τα πλοία, που πλέουν τόσο σε ανοιχτή θάλασσα όσο και σε όλα ανεξαιρέτως τα ύδατα, τα οποία μπορούν να διαπλέουν ποντοπόρα πλοία.

2. Καμιά απολύτως διάταξη των παρόντων κανόνων δεν μπορεί να εμποδίζει την εφαρμογή ειδικών διατάξεων, τις οποίες θεσπίζει αρμόδια Αρχή και οι οποίες έχουν σχέση με όρμους αγκυροβολίας έξω από τα λιμάνια, ποτάμια, λίμνες ή εσωτερικές υδάτινες οδούς, οι οποίες συνδέονται με την ανοικτή θάλασσα και είναι διαπλεύσιμες από ποντοπόρα πλοία. Τέτοιου είδους ειδικές διατάξεις θα προσαρμόζονται κατά το δυνατόν περισσότερο, προς τους παρόντες κανόνες.

3. Οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών δεν πρέπει να εμποδίζουν την εφαρμογή ειδικών κανόνων, που θεσπίζονται από την κυβέρνηση οποιουδήποτε κράτους και που αναφέρονται :

α. Σε πρόσθετους φανούς θέσεως ή ορατής συνεννοήσεως.

β. Σε σχήματα ή ηχητικά σήματα με σειρήνα πολεμικών πλοίων και πλοίων που πλέουν σε νηοπομπή.

γ. Σε πρόσθετους φανούς θέσεως ή ορατής συνεννοήσεως ή σε σχήματα αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν κατά στολίσκους.

Οι πρόσθετοι αυτοί φανοί θέσεως ή ορατής συνεννοήσεως και τα σχήματα ή σήματα σειρήνας θα είναι, όσο αυτό είναι δυνατόν, τέτοια ώστε να μην μπορούν να εκληφθούν κατά λάθος, σαν τον οποιοδήποτε φανό, σχήμα ή σήμα. Που καθιερώνεται σε άλλο σημείο των παρόντων κανονισμών.

4. Από τον Οργανισμό μπορεί να υιοθετούνται συστήματα διαχωρισμού της κυκλοφορίας σύμφωνα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι παρόντες κανονισμοί.

5. Οποτεδήποτε μια ενδιαφερόμενη κυβέρνηση κρίνει ότι ένα πλοίο ειδικής κατασκευής ή ειδικού προορισμού δεν μπορεί να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις οποιουδήποτε από τους παρόντες κανόνες, οι οποίου έχουν σχέση με τον αριθμό, τη θέση, την απόσταση ή το τόξο ορατότητας των φανών ή των σχημάτων, καθώς επίσης και με την τοποθέτηση και τα χαρακτηριστικά των συσκευών ηχητικών σημάτων, τότε το συγκεκριμένο πλοίο θα συμμορφώνεται προς άλλες, όμοιες διατάξεις, σχετικές με τον αριθμό, τη θέση, την απόσταση ή το τόξο ορατότητας των φανών ή των σχημάτων, καθώς επίσης και με την τοποθέτηση και τα χαρακτηριστικά των συσκευών ηχητικών σημάτων, τις οποίες η συγκεκριμένη κυβέρνηση κρίνει ότι πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις των παρόντων κανόνων.

Γενικοί Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί εκτός εάν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά :

α. Η λέξη «πλοίο» περιλαμβάνει κάθε περιγραφή πλωτού μέσου – μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα χωρίς εκτόπισμα σκάφη καθώς και τα υδροπλάνα – το οποίο χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς στο νερό.

β. Ο όρος «μηχανοκίνητο πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο που προωθείται με μηχανές.

γ. Ο όρος «ιστιοφόρο πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο που προωθείται με ιστία.

δ. Ο όρος «πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία» σημαίνει κάθε πλοίο που αλιεύει με δίχτυα, ορμιές, γρίπους ή αλιευτική συσκευή , η οποία περιορίζει την ικανότητα των ελιγμών του. Δεν περιλαμβάνει όμως πλοίο που αλιεύει με συρόμενες ορμιές (συρτή) ή άλλη αλιευτική συσκευή, η οποία δεν περιορίζει την ικανότητα των ελιγμών του.

ε. Η λέξη «υδροπλάνο» περιλαμβάνει κάθε αεροσκάφος, που είναι σχεδιασμένο να κινείται στο νερό.

στ. Ο όρος «ακυβέρνητο πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο, το οποίο λόγω κάποιας εξαιρετικής περιστάσεως αδυνατεί να χειρίσει με τον τρόπο που απαιτείται από τους παρόντες κανόνες και επομένως είναι αδύνατο να απομακρυνθεί από την πορεία άλλου πλοίου.

ζ. Ο όρος «πλοία περιορισμένης ικανότητας χειρισμών» σημαίνει κάθε πλοίο, το οποίο, λόγω της φύσεως της εργασίας του, έχει περιορισμένη ικανότητα χειρισμών σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες και επομένως του είναι αδύνατο να απομακρυνθεί από την πορεία άλλου πλοίου. Υπό τον όρο «πλοία περιορισμένης ικανότητας χειρισμών» θα περιλαμβάνεται, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό :

(1) Πλοίο που ασχολείται με την τοποθέτηση, τη συντήρηση ή αφαίρεση ναυτιλιακού βοηθήματος, υποβρύχιου ή αγωγού.

(2) Πλοίο που ασχολείται με επιχειρήσεις ελέγχου του βυθού ή εκβαθύνσεως καθώς και με υδρογραφικές ή υποβρύχιες επιχειρήσεις.

(3) Πλοίο που ασχολείται με τον ανεφοδιασμό εν πλω ή με τη διαπεραίωση εν πλω σε άλλο πλοίο προσώπων, εφοδίων ή φορτίου.

(4) Πλοίο που ασχολείται με την απονήωση ή προσνήωση σκαφών.

(5) Πλοίο που ασχολείται με επιχειρήσεις ναρκαλιείας.

(6) Πλοίο που ασχολείται σε επιχείρηση ρυμουλκήσεως λόγω της οποίας εμποδίζονται σοβαρά το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο πλοίο ως προς την ικανότητά τους να παρεκκλίνουν από την πορείας τους.

η. Ο όρος πλοίο «εμποδιζόμενο από το βύθισμά του», σημαίνει μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο, λόγω του βυθίσματός του σε σχέση με το βάθος και το πλάτος των υδάτων, στα οποία πλέει, περιορίζεται δραστικά ως προς την ικανότητά του να παρεκκλίνει από την πορεία που ακολουθεί.

θ. Ο όρος «εν πλω» σημαίνει ότι ένα πλοίο δεν έχει ρίξει άγκυρα ή δεν έχει προσδεθεί με την ακτή ή δεν έχει προσαράξει.

ι. Οι λέξεις «μήκος» και «πλάτος» ενός πλοίου σημαίνουν το ολικό του μήκος και το μέγιστο πλάτος του.

κ. Τα πλοία θεωρούνται «εν όψει αλλήλων» μόνο όταν το ένα μπορεί να γίνει οπτικά αντιληπτό από το άλλο.

κα. Ο όρος «περιορισμένη ορατότητα» σημαίνει την οποιαδήποτε κατάσταση, κατά την οποία η ορατότητα περιορίζεται λόγω ομίχλης, αχλύος, χιονοπτώσεως, θυελλών, πυκνής βροχής, αμμοθύελλας ή άλλων συναφών αιτιών.