Διόπτευση

Ως απόλυτη διόπτευση η αντιστοιχία (ΑΖ)(Bearing)ενός αντικειμένου χαρακτηρίζουμε την γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του Βορρά και της νοητής γραμμής παρατηρητή αντικειμένου.

Ως σχετική διόπτευση (Σχ)(relative bearing)είναι η γωνία ου σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης της πλώρης του πλοίου και της νοητής γραμμής παρατηρητή –αντικειμένου.

Ανάλογα με την κατεύθυνση του Βορρά που είναι αρχή μετρήσεως των απολύτων διοπτεύσεων διακρίνονται σε:

1. Αληθή απόλυτη διόπτευση

2. Μαγνητική απόλυτη διόπτευση

3. Πυξίδας απόλυτη διόπτευση

Οι απόλυτες διοπτεύσεις μετριούνται σε μοίρες από 000˚-360˚ ολοκυκλικά.

Οι σχετικές διοπτεύσεις μετριούνται από 000˚-180˚ προς τα Δεξιά ή Αριστερά της πλώρης, οπότε χαρακτηρίζονται Δεξιά-πράσινο ή Αριστερά-κόκκινο.