Ασφαλής Ταχύτητα

Επιτήρηση

Κάθε πλοίο θα τηρεί πάντοτε την πρέπουσα οπτική και ακουστική επιτήρηση (look –out), καθώς και επιτήρηση με όλα τα διαθέσιμα κατάλληλα μέσα ανάλογα με τις επικρατούσες περιστάσεις και συνθήκες, έτσι ώστε να έχει πλήρη εκτίμηση της καταστάσεως και του κινδύνου συγκρούσεως.

Ασφαλής ταχύτητα.

Κάθε πλοίο θα πλέει πάντοτε με ασφαλή ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορεί να παίρνει τα πρέποντα και αποτελεσματικά μέτρα προς αποφυγή συγκρούσεως και να ακινητεί, μέσα στην ορισμένη για τις επικρατούσες περιστάσεις και συνθήκες, απόσταση.

Για τον καθορισμό της ασφαλούς ταχύτητας οι πιο κάτω παράγοντες θα είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη :

α. Από όλα τα πλοία :

(1) Η κατάσταση ορατότητας.

(2) Η πυκνότητα κυκλοφορίας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι συγκεντρώσεις αλιευτικών ή οποιονδήποτε άλλων σκαφών.

(3) Η ικανότητα χειρισμών του πλοίου, ειδικότερα δε η απόσταση ακινητοποιήσεως και η ικανότητα στροφής κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες.

(4) Η κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσία ανταύγειας (προβαλλόμενου φωτός), όπως αυτή που προέρχεται από φώτα της ξηράς ή από την ανάκλαση στο νερό των φώτων του ίδιου του πλοίου.

(5) Η κατάσταση του ανέμου, της θάλασσας και του ρεύματος, καθώς και η ύπαρξη κοντά ναυτιλιακών κινδύνων.

(6) Το βύθισμα του πλοίου σε σχέση με το υπάρχον βάθος των νερών.

β. Επί πλέον (πρέπει να λαμβάνονται υπόψη) από τα πλοία που διαθέτουν συσκευή ραντάρ σε λειτουργία :

(1) Τα χαρακτηριστικά, η απόδοση και οι περιορισμοί (αποδόσεως) της συσκευής ραντάρ.

(2) Οποιοσδήποτε περιορισμός, που οφείλεται στη χρησιμοποιούμενη κλίμακα του ραντάρ.

(3) Η επίδραση της καταστάσεως της θάλασσας, του καιρού και των υπολοίπων πηγών παρεμβολών στον εντοπισμό με το ραντάρ.

(4) Το κατά πόσο μπορούν να εντοπισθούν με το ραντάρ μικρά πλοία, πάγοι και άλλα αντικείμενα, που επιπλέουν σε επαρκή απόσταση.

(5) Ο αριθμός, οι θέσεις και οι κινήσεις των πλοίων που εντοπίζονται με ραντάρ.

(6) Η ακριβέστερη εκτίμηση της ορατότητας, η οποία είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείται το ραντάρ για τον καθορισμό της αποστάσεως των γύρω πλοίων ή άλλων αντικειμένων.