Πορεία

Ως πορεία η πλεύση (course)του πλοίου χαρακτηρίζουμε την γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του Βορρά και της προέκτασης του διαμήκη άξονα του πλοίου. Ανάλογα με την κατεύθυνση του Βορά που είναι η αρχή μέτρησης των πορειών διακρίνονται σε:

1. Αληθή πορεία

2. Μαγνητική πορεία

3. Πορεία πυξίδας

Οι πορείες μετριούνται σήμερα αποκλειστικά σε μοίρες ,από 000˚-360˚ κατά την ολοκυκλική διαίρεση του ανεμολογίου και προς τα Δεξιά της κατεύθυνσης του Βορρά.