Ευθύνες μεταξύ πλοίων

Ευθύνες Μεταξύ Πλοίων 1

Εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τους κανόνες 9, 10 και 13:

α. Μηχανοκίνητο πλοίο «εν πλω» θα απομακρύνεται από την πορεία:

(1) Ακυβέρνητου πλοίου.

(2) Πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.

(3) Πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία.

(4) Ιστιοφόρου πλοίου.

β. Ιστιοφόρο πλοίο «εν πλω» θα απομακρύνεται από την πορεία:

(1) Ακυβέρνητου πλοίου.

(2) Πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.

(3) Πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία.

γ. Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία «εν πλω» οφείλει, όσο αυτό είναι δυνατό, να απομακρύνεται από την πορεία:

Ευθύνες Μεταξύ Πλοίων 2

(1) Ακυβέρνητου πλοίου.

(2) Πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.

δ. (1) Κάθε πλοίο, εκτός ακυβέρνητου πλοίου ή πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών, θα αποφεύγει, εφόσον οι συνθήκες της περιπτώσεως το επιτρέπουν, να παρεμποδίζει τον ασφαλή διάπλουν πλοίου εμποδιζόμενου από το βύθισμά του, το οποίο επιδεικνύει τα σήματα του κανόνα 28.

(2) Πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμά του οφείλει να ναυσιπλοεί με ιδιαίτερη προσοχή έχοντας πλήρη επίγνωση της ιδιάζουσας καταστάσεώς του.

ε. Υδροπλάνο επάνω στο νερό οφείλει να τηρείται γενικά μακριά από όλα τα πλοία και να αποφεύγει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα τους. Σε περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως, το υδροπλάνο θα συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτού του Μέρους.

Ευθύνες Μεταξύ Πλοίων 3