Δυνάμεις Που Επιδρούν στο Πλοίο

Για να μπορέσουμε να προβλέψουμε σωστά τον τρόπο με τον οποίο το πλοίο μας θα κινηθεί ή θα αντιδράσει σε μια εντολή χειρισμού πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τη φύση και το μέγεθος των δυνάμεων που εφαρμόζονται πάνω σ’αυτό.

Υπάρχουν έξι πηγές δυνάμεων, που μπορούν να επενεργούν πάνω σε ένα μεμονωμένο πλοίο. Αυτές είναι οι έλικες, τα πηδάλια, τα σχοινιά προσδέσεως, τα μέσα αγκυροβολίας, ο άνεμος και τέλος το ρεύμα.

Τα πρώτα τέσσερα μπορούν να ελέγχονται από το ίδιο το πλοίο, ενώ ο άνεμος και το ρεύμα, αν και δεν είναι ελεγχόμενα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποβοηθήσουν την προσπάθειά μας αν γίνει κατάλληλη εκμετάλλευση τους και θα πρέπει πάντα να μη διαφεύγει της προσοχής μας ότι αυτές είναι ΜΟΝΟΝ δυνάμεις και η κίνηση γίνεται αφού προηγουμένως η αδράνεια έχει παίξει το ρόλο της.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *