Προσπέρασμα

Προσπέρασμα Πλοίου 1

1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στους κανόνες του Μέρους Β΄, Τμήματα Ι και ΙΙ, κάθε πλοίο, που καταφθάνει άλλο, απομακρύνεται από την πορεία του καταφθανόμενου.

2. Ένα πλοίο θα θεωρείται καταφθάνον, όταν πλησιάζει άλλο πλοίο από διεύθυνση πάνω από 22,5 μοίρες, πρύμα από το εγκάρσιό του, δηλαδή όταν βρίσκεται σε τέτοια σχετική θέση ως προς το πλοίο που καταφθάνει, ώστε κατά τη νύχτα να μπορεί να διακρίνει μόνο το φανό της πρύμνης και κανένα από τους πλευρικούς φανούς του.

3. Όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε αμφιβολία ως προς το εάν πλησιάζει σε άλλο, θα πρέπει να θεωρεί ότι πράγματι είναι καταφθάνον και να χειρίσει ανάλογα.

Προσπέρασμα Πλοίου 2

4. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή της διοπτεύσεως μεταξύ δύο πλοίων δεν θα καθιστά διασταυρώνον το καταφθάνον πλοίο, σύμφωνα με την έννοια των κανόνων αυτών, ή δεν θα απαλλάσσει αυτό από την υποχρέωση να τηρείται μακριά από τα καταφθανόμενο πλοίο, μέχρι να το προσπεράσει τελείως.