Απόσταση

Ναυτικό μίλι :

Για την μέτρηση των αποστάσεων στην Ναυτιλία χρησιμοποιείται το ναυτικό μίλι (ν. μ) που αντιπροσωπεύει το σταθερό γραμμικό ανάπτυγμα τόξου μεσημβρινού ενός πρώτου της μοίρας(1΄) στο γεωγραφικό πλάτος των 45˚ Β ή Ν. Η μέση τιμή του μιλίου ισούται προς 1852 μέτρα και υποδιαιρείται σε δέκατα ή στάδια. Η μέγιστη τιμή του μιλίου είναι στους Πόλους 1864 μέτρα και η ελάχιστη στον Ισημερινό 1842,8 μέτρα.

Δίαρμα ή απόσταση

Ως απόσταση η δίαρμα στη ναυσιπλοΐα χαρακτηρίζουμε το μήκος της νοητής γραμμής που συνδέει δύο σημεία πάνω στην επιφάνεια της γης.

Ταχύτητα

Γενικά, ταχύτητα είναι η απόσταση που διανύεται στη μονάδα του χρόνου. Στη θάλασσα η ταχύτητα εκφράζεται σε κόμβους (κ) ο κόμβος αντιστοιχεί σε ταχύτητα πλοίου ενός μιλίου ώρα.