Είδη Προαγγελιών

Προαγγελία περιοχής

Προγραμματισμένες εκπομπές μεγάλης εμβελείας από τον συντονιστή της περιοχής. Καλύπτουν θαλάσσια περιοχή που μπορεί να καλύψει σε ένα 24ωρο ένα ταχύ πλοίο (700 μ περίπου).

Παράκτια προαγγελία

Προγραμματισμένες εκπομπές από εθνική συντονιστική αρχή δια μέσου των εθνικών παράκτιων σταθμών. Καλύπτουν την θαλάσσια περιοχή του κράτους.

Τοπικές προαγγελίες

Αφορούν προαγγελίες μιας περιορισμένης περιοχής μέσα στα όρια δικαιοδοσίας ενός λιμεναρχείου.

Η χρησιμοποιούμενη γλωσσά μετάδοσης των προαγγελιών είναι η αγγλική με εξαίρεση τις τοπικές προαγγελίες ενώ στις παράκτιες επιπλέον της αγγλικής χρησιμοποιείται και η εθνική.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>