Ναυτικά Όργανα

Ο ναυτιλλόμενος για την ασφαλή εκτέλεση του ταξιδιού είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί εκτός από τον ναυτικό χάρτη και ορισμένα όργανα για την εφαρμογή των μεθόδων της ναυσιπλοΐας.

Για τις γραφικές εργασίες πάνω στο χάρτη απαιτούνται ορισμένα απλά όργανα υποτυπώσεως τα οποία είναι υποχρεωτικά στα πλοία.

(1) Διπαράλληλος: Για την χάραξη των πορειών και διοπτεύσεων , και παράλληλες μεταφορές ευθειών.

(2) Κουμπάσο (Ναυτικός Διαβήτης ): Για την μέτρηση των αποστάσεων .

(3) Μοιρογνωμόνιο: για την μέτρηση γωνιών.

(4) Ορθογώνιο τρίγωνο: Για την χάραξη ευθείας θέσεως.

(5) Μεγεθυντικός φακός: Για την μεγέθυνση των συμβόλων των χαρτών.

(6) Κοινό μαλακό μολύβι ,γόμα ξύστρα.

Όργανα μετρήσεως Βάθους

Ο ναυτικός χάρτης αναγράφει με λεπτομέρεια τα βάθη της θάλασσας. Αυτό που ενδιαφέρει τον ναυτιλλόμενο είναι το βάθος κάτω από την τρόπιδα του πλοίου, γιατί αυτό αποτελεί και το κριτήριο της ασφάλειας αλλά και χρήσιμο στοιχείο για την αγκυροβολία. Τα στοιχεία αυτά τα βρίσκουμε με τα βυθόμετρα διαφόρων τύπων.

Κοινή βολίδα ή σκαντίλιο:

Αποτελείται από μολύβδινο μολύβι Βαρύδι και το Βολιδόσκοινο, το οποίο είναι υποδιαιρεμένο σε μέτρα. Τα σημεία των υποδιαιρέσεων για να διακρίνονται είτε είναι χρωματισμένα πάνω στο σκοινί, είτε φέρνουν δεμένο με κόμπο κομμάτι ύφασμα ή άλλο σχοινάκι. Χρησιμοποιείται για μικρά βάθη και κυρίως μέσα στα λιμάνια και τις περιοχές αγκυροβολίων.

Βυθόμετρο (Echo sounder):

Είναι σύγχρονο ηλεκτρονικό όργανο το οποίο μας δίνει το βάθος της θάλασσας, κάτω από την τρόπιδα .Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στη μέτρηση του χρόνου που μεσολαβεί από την εκπομπή υπερηχητικών σημάτων τα οποία εκπέμπονται από τη συσκευή που ευρίσκεται στην τρόπιδα του πλοίου.

Τα υπερηχητικά σήματα ανακλώνται στο βυθό και επιστρέφουν στο δέκτη μετρώντας τον χρόνο που μεσολαβεί από την εκπομπή μέχρι τη λήψη τους. Το βάθος δίνεται απ’ ευθείας από το βυθόμετρο χωρίς υπολογισμούς.

Δρομόμετρα (Logs):

Είναι όργανα μετρήσεως της ταχύτητας των πλοίων καθώς και του διαστήματος που διανύουν. Υπάρχουν μηχανικά και σύγχρονα ηλεκτρικά δρομόμετρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>