Απόσταση

Ναυτικό μίλι :

Για την μέτρηση των αποστάσεων στην Ναυτιλία χρησιμοποιείται το ναυτικό μίλι (ν. μ) που αντιπροσωπεύει το σταθερό γραμμικό ανάπτυγμα τόξου μεσημβρινού ενός πρώτου της μοίρας(1΄) στο γεωγραφικό πλάτος των 45˚ Β ή Ν. Η μέση τιμή του μιλίου ισούται προς 1852 μέτρα και υποδιαιρείται σε δέκατα ή στάδια. Η μέγιστη τιμή του μιλίου είναι στους Πόλους 1864 μέτρα και η ελάχιστη στον Ισημερινό 1842,8 μέτρα.

Δίαρμα ή απόσταση

Ως απόσταση η δίαρμα στη ναυσιπλοΐα χαρακτηρίζουμε το μήκος της νοητής γραμμής που συνδέει δύο σημεία πάνω στην επιφάνεια της γης.

Ταχύτητα

Γενικά, ταχύτητα είναι η απόσταση που διανύεται στη μονάδα του χρόνου. Στη θάλασσα η ταχύτητα εκφράζεται σε κόμβους (κ) ο κόμβος αντιστοιχεί σε ταχύτητα πλοίου ενός μιλίου ώρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>