Πορεία

Ως πορεία η πλεύση (course)του πλοίου χαρακτηρίζουμε την γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του Βορρά και της προέκτασης του διαμήκη άξονα του πλοίου. Ανάλογα με την κατεύθυνση του Βορά που είναι η αρχή μέτρησης των πορειών διακρίνονται σε:

1. Αληθή πορεία

2. Μαγνητική πορεία

3. Πορεία πυξίδας

Οι πορείες μετριούνται σήμερα αποκλειστικά σε μοίρες ,από 000˚-360˚ κατά την ολοκυκλική διαίρεση του ανεμολογίου και προς τα Δεξιά της κατεύθυνσης του Βορρά.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>