Απόπλους

Άπαρση πλαγιοδετημένου πλοίου με μονέλικο Δεξιόστροφο πλοίο.

Α) Πλαγιοδετημένοι με την Δεξιά Πλευρά

Λύνουμε τους κάβους και αφήνουμε μόνο το πρωραίο SPRING έως και τον πρωραίο κάβο. Εκτελούμε ‘ Πρόσω Αργά’ στρέφοντας επί του πρωραίου SPRING έως ότου η πρύμνη του πλοίου απομακρυνθεί αρκετά από την προβλήτα καθόσον η επίδραση του ρεύματος της έλικας κατά την ανάποδη κίνηση τείνει να ωθήσει την πρύμνη προς τα αριστερά και επομένως μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος η πλώρη να συρθεί στην προβλήτα.

Όταν η πρύμνη απομακρυνθεί αρκετά από την προβλήτα λύνουμε τους κάβους και εκτελούμε ‘ανάποδα’. Κατά τον παραπάνω χειρισμό θα πρέπει να προσέξουμε να χειριζόμαστε το SPRING μετά προσοχής για να μην αποκοπεί λόγω της εξασκούμενης σε αυτό μεγάλης εντάσεως. Γι αυτό μπορούμε να υποβοηθήσουμε τον χειρισμό με την χρησιμοποίηση ενός πρωραίου καβου (΄κουτουκιού’) το οποίο θα τραβάμε αργά έτσι ώστε να ελαττώνουμε την επί του SPRING ενασκούμενη πίεση αλλά και διευκολύνουμε την στροφή της πλώρης προς την προβλήτα.

Β) Πλαγιοδετημένου με την αριστερή πλευρά

Λύνουμε όλους τους κάβους και παραμένουμε μόνο στο πρωραίο SPRING. Θέτουμε το πηδάλιο Αριστερά και εκτελούμε κίνηση ‘Πρόσω αργά’ απομακρύνεται έτσι η πρύμνη βοηθούμενος και από το πρωραίο SPRING. Όταν η πρύμνη ανοίξει αρκετά τόσο ώστε να αντισταθμιστεί αποτελεσματικά την προς τα αριστερά (προς την προβλήτα) τάση της πρύμνης όταν εκτελέσουμε ανάποδα λύνουμε και το πρωραίο SPRING και με πηδάλιο όλο δεξιά εκτελούμε κίνηση ανάποδα και απομακρυνόμεθα από την προβλήτα.

Γ) Άπαρση πλαγιοδετημένου διπλέλικου πλοίου.

Όταν απομακρυνόμεθα από την προβλήτα είναι προτιμότερο να απομακρύνουμε πρώτα την πρύμνη. Γι αυτό αφού λύσουμε τους κάβους παραμένουμε στο πρωραίο SPRING και πρωραίο κάβο και εκτελούμε κίνηση Πρόσω αργά της εξωτερικής μηχανής και αμέσως μετά ανάποδα αργά με την εσωτερική μηχανή. Έτσι η ένταση του πρωραίου SPRING δεν είναι υπερβολική. Μπορούμε να υποβοηθήσουμε την στροφή θέτοντας το πηδάλιο στην πλευρά. Μόλις απομακρυνθεί επαρκώς η πρύμνη αντιστρέφουμε την κίνηση της αριστερής μηχανής λύνουμε τους κάβους και εκτελούν με ανάποδα αργά την εσωτερική έλικα ενώ συνεχίζουμε το ανάποδα στην εσωτερική έλικα. Με αυτό τον τρόπο απομακρυνόμεθα από την προβλήτα.