Υπηρεσία Εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων V.T.S.

Κέντρο V.T.S είναι η υπηρεσία που αναπτύσσεται σε επιλεγμένες γεωγραφικά περιοχές για την βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κάθε κέντρο V.T.S έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα, να αλληλεπιδρά με τα πλοία και να δίνη λύσεις στα προβλήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας που δημιουργούνται στην περιοχή ευθύνης του. Τα κέντρα V.T.S εγκαθίστανται σε χώρους των οικείων Λιμενικών Αρχών της Χώρας και επιβλέπουν την εφαρμογή των κανονισμών διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφαρμόζεται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Κέντρα V.T.S στον Δελλαδικό χώρο υπάρχουν στους λιμένες: Πειραιά, Ραφήνας, Πατρών, Ηγουμενίτσας. Κέρκυρας.

Υπόχρεα πλοία για συμμετοχή στο σύστημα είναι:

α) Πάνω από 300 κ.ο.χ

β) Έχουν ολικό μήκος πάνω από 50 μέτρα

γ) Είναι περιορισμένης ικανότητας ‘χειρισμών’

δ) Μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία

ε) Επιβατηγά που μεταφέρουν πάνω από 50 επιβαίνοντες

Όλα τα παραπάνω πλοία που βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης των κέντρων διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας υποχρεούνται να αναφέρουν στους διαύλους 13 VHF,14 VHF, 87 VHF, 88 VHF τις κάτωθι αναφορές:

Αρχική Αναφορά:

Θα πρέπει να δίνεται το αργότερο εντός 15 και όχι περισσότερο από 30 λεπτά πριν την είσοδο στο χώρο ευθύνης και θα περιλαμβάνει:

α) Το όνομα του πλοίου, διεθνές διακριτικό σήμα, σημαία, αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ (ΙΜΟ No) MMS και κατηγορία πλοίου

β) Στίγμα

γ) Λιμένας προοσισμού, προβλεπόμενος χρόνου άφιξης

δ) Πορεία- Ταχύτητα

ε) Είδος φορτίου

ζ) Ποσότητα και είδος καυσίμων

η) Βύθισμα και ύψος πάνω από την ίσαλο γραμμή

θ) Αριθμός πληρώματος και επιβατών (αν υπάρχουν)

Αναφορά πριν την Αναχώρηση:

Θα πρέπει να στέλνεται 10 λεπτά πριν από την αναχώρηση από το λιμάνι ή το αγκυροβόλιο και θα περιλαμβάνει:

α) Όνομα και Διεθνές διακριτικό σήμα

β) Προβλεπόμενο χρόνο αναχώρησης

γ) Είδος φορτίου

δ) Είδος και ποσότητα καυσίμων

ε) Αριθμός πληρώματος και επιβατών (αν υπάρχουν)

Αναφορά Κατάπλου:

Θα πρέπει να στέλνεται μετά το πέρας πρόσδεσης ή αγκυροβολίας και θα περιλαμβάνει:

α) Όνομα πλοίου και Διεθνές Διακριτικό Σήμα

β) Χρόνος, Στίγμα αγκυροβολίας ή θέση του πλοίου στα κρηπιδώματα του λιμένα.

Τελική Αναφορά:

Θα πρέπει να στέλνεται 15 λεπτά πριν το πλοίο εξέλθει από την περιοχή ευθύνης και θα περιλαμβάνει:

α) Όνομα πλοίου και Διεθνές Διακριτικό Σήμα

β) Στίγμα

γ) Λιμένα Προορισμού

Άλλες Αναφορές:

Θα στέλνονται μόνο όταν:

α) Το πλοίο προτίθεται να κινηθεί διαφορετικά απ’ ότι έχει αναφέρει

β) Όταν συμβεί ατύχημα σχετικό με την ασφάλεια ναυσιπλοϊας ή ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

γ) Αν ζητηθεί από το κέντρο διαχείρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *