Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι δύο το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και χρησιμεύουν για να προσδιορίζουν την ακριβή θέση τόπων η πλωτών μέσων επάνω στην επιφάνεια της Γης. Το δίκτυο των γεωγραφικών συντεταγμένων πάνω στο ελλειψοειδές ή την σφαίρα είναι ένα δίκτυο μεσημβρινών και παραλλήλων. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα επιφανειακών συντεταγμένων και μας δίνει σε δύο διαστάσεις την οριζοντιογραφία μιας οσοδήποτε μεγάλης εκτάσεως ακόμα και ολόκληρης της γης.

Γεωγραφικό Πλάτος (φ) (Latitude f)

Είναι το τόξο του μεσημβρινού του τόπου που περιλαμβάνεται μεταξύ του Ισημερινού και του τόπου.
Μετριέται από 0-90˚και είναι Βόρειο ή Νότιο ανάλογα αν είναι στο Βόρειο ή Νότιο ημισφαίριο.

Γεωγραφικό μήκος (λ) (Longitude l)

Είναι το τόξο του Ισημερινού που περιλαμβάνεται μεταξύ του μεσημβρινού του τόπου και του πρώτου μεσημβρινού. Μετριέται από 0˚-180˚ και είναι Ανατολικό η Δυτικό ανάλογα αν είναι Δεξιά ή Αριστερά του «Greenwich».

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *